Anexa 1.1

Criteriile pentru examenul de admitere în învăţământul superior în anul 2020,

la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență

 

 

Nr. crt. FACULTATEA DOMENIUL DE LICENȚĂ PROGRAMUL DE STUDII DURATA STUDIILOR Admiterea I - IULIE
Admiterea II - SEPTEMBRIE
1 INGINERIE Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat. 
Inginerie mecanică 4 ani
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 4 ani
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 4 ani
Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 4 ani
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică industrială 4 ani
Ingineria materialelor Știința materialelor 4 ani
Informatică aplicată în ingineria materialelor 4 ani
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 4 ani
2 ARHITECTURĂ NAVALĂ Arhitectură navală Arhitectură navală 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Sisteme și echipamente navale 4 ani
3 ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  din media multianuală la una din disciplinele de Algebră / Chimie / Biologie, la alegerea candidatului.

Pentru programele de studii în limba engleză candidaţii vor prezenta, la înscriere unul din următoarele documente:

 • certificatul de competenţă lingvistică promovat în cadrul examenului național de bacalaureat de absolvenții studiilor preuniversitare;
 • foaia matricolă de la liceu pentru absolvenții care au studiat în limba engleză;
 • certificat de competență lingvistică eliberat de instituții abilitate. 
Controlul și expertiza produselor alimentare 4 ani
Tehnologie și control în alimentație publică 4 ani
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani
Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză) 4 ani
Zootehnie Piscicultură și acvacultură 4 ani
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 3 ani
4 AUTOMATICĂ, CALCULATOARE, INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice 4 ani
Electromecanică 4 ani
Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare 4 ani
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 4 ani
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 % nota la bacalaureat la proba de Matematică.

Dacă la examenul de Bacalaureat nu a fost susţinută proba de Matematică, se va considera nota de la proba de Fizică, în caz contrar se va considera nota 0.

5 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă 3 ani

Faza I - eliminatorie:
Testarea capacității  motrice generale,  notată cu ADMIS/RESPINS.

Faza a II–a:  
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % nota la proba de aptitudini motrice specifice;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.

Proba de aptitudini motrice specifice se consideră promovată și intră în calculul mediei finale dacă candidatul obține cel puțin nota 5,00 ca medie a celor 2 probe, respectiv: Alergare de viteză pe 30m cu start din picioare și Săritura în lungime de pe loc (performanțele transformate în note se găsesc în broșura de admitere a facultății).  

Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială 3 ani
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 3 ani

Faza I - eliminatorie:  
Proba de aptitudini pedagogice - se notează cu ADMIS/RESPINS  și cuprinde 2 componente:

 1. Comunicare și motivație în cariera didactică;
 2. Educație fizică 

Proba eliminatorie se consideră promovată dacă candidatul a obținut ADMIS la ambele componente. Detalii privind proba eliminatorie se găsesc în broșura de admitere a facultății.

Faza a II – a: 
Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
6 LITERE Limbă și literatură Limba și literatura română - Limba și literatura engleză  / Limba și literatura engleză -  Limba și literatura română 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Limba și literatura română -  Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză -  Limba și literatura română 3 ani
Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză / Limba și literatura franceză - Limba și literatura engleză 3 ani
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) 3 ani
Științe ale comunicării Jurnalism 3 ani
7 ȘTIINȚE ȘI MEDIU Matematică Matematică informatică 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Știința mediului Știința mediului 3 ani
Chimie Chimie farmaceutică 3 ani
Fizică Fizică medicală 3 ani
8 ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE Istorie Istorie 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene 3 ani
Filosofie Filosofie 3 ani
Sociologie Sociologie 3 ani
Resurse umane 3 ani
Teologie Teologie ortodoxă asistență socială 3 ani
Arte vizuale Artă sacră 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  nota obținută la evaluarea portofoliului constând în fotografiile a două icoane realizate de candidat.

Fotografiile, tipărite color în format A4 sau A5, vor fi depuse de candidat în dosarul de înscriere.

Condiție obligatorie: candidatul va da o declarație pe propria răspundere că respectivele lucrări (icoane) îi aparțin.

9 INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA Inginerie mecanică Utilaje tehnologice pentru construcții 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100 %  media de la examenul de bacalaureat.
Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții 4 ani
Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 4 ani
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice 4 ani
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 4 ani
Agronomie Agricultură 4 ani
10 ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR Marketing Marketing 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 70 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 30 %  media multianuală din liceu.
Finanțe Finanțe și bănci 3 ani
Management Management 3 ani
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor 3 ani
Administrarea afacerilor în alimentația publică 3 ani
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 3 ani
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale 3 ani
11 ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE Drept Drept 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală din liceu.
Științe administrative Administrație publică 3 ani
12 MEDICINĂ ȘI FARMACIE Sănătate Farmacie 5 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: Chimie organică - 60 întrebări și Biologie (cls. a XI-a) - 40 întrebări.

Medicină dentară 6 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplinele: Biologie (cls. a XI-a) - 60 întrebări și Chimie organică - 40 întrebări.

Medicină 6 ani
Asistență medicală generală 4 ani

Media finală de admitere se calculează din:

 • 100% nota la test.

Test grilă, 100 întrebări, în 3 ore din disciplina: Biologie (cls. a XI-a).

Moașe 4 ani
Tehnică dentară 3 ani
13 ARTE Teatru și artele
spectacolului
Artele spectacolului
(actorie)
3 ani

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină următoarele:

 1. o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu);
 2. interpretarea unei poezii la alegerea candidatului (comică, lirică sau dramatică). 

Durată totală videoclip: min: 5-6 minute.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină intepretarea de către candidat a unui monolog sau a unei povestiri din dramaturgia clasică sau contemporană.

Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Muzică Interpretare muzicală - canto 4 ani

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină următoarele:

 1. o prezentare care să cuprindă o argumentare a motivației candidatului în alegerea specializării și alte date relevante despre candidat (absolvent liceu de specialitate, participări la concursuri în domeniu și alte argumente care pot justifica experiența în domeniu);
 2. interpretarea unei lucrări muzicale reprezentativă pentru candidat, cu sau fără acompaniament. 

Durată totală videoclip: min: 6-8 minute.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei o înregistrare audio-video care să conțină interpretarea unei lucrări muzicale alta față de cea aleasă pentru prima probă.

Durată totală videoclip: min: 2-4 minute.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

Arte vizuale Arte plastice (pictură) 3 ani

Faza Ieliminatorie, se notează cu ADMIS/RESPINS:

Candidatul va pune la dispoziția comisiei reproducerea unei lucrări ce va conține o imagine înfățișând o natură statică. Lucrarea va fi pusă la dispoziția candidatului în ziua examenului

Timp de lucru: 4 ore.

Faza a II-a  - prevăzută cu notă:

Candidații vor pune la dispoziția comisiei un portofoliu artistic de minim 5 lucrări cu fotografii ale lucrărilor personale (desen, pictură, crochiuri, colaj, sculptură etc.).

Fiecare lucrare va conține specificații legate de tehnică și dimensiuni.

Candidatul își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că va pune la dispoziția comisiei materiale audio-video proprii și needitate în programe sau softuri specializate.

Materialele audio-video vor fi transmise online către comisia de concurs la adrese care vor fi puse la dispoziția candidaților în momentul înscrierii.

Nota finală de admitere este nota obținută în Faza a II-a.

14 TRANSFRONTALIERĂ Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (Chișinău) 3 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media multianuală pentru disciplina Educație fizică.
Ingineria produselor  alimentare Ingineria produselor  alimentare (Cahul) 4 ani

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media generală a anilor de liceu.
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (Cahul) 4 ani
Zootehnie Piscicultură și acvacultură (Cahul) 4 ani
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (Cahul) 3 ani
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (Cahul) 3 ani
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (Cahul) 3 ani
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice (Cahul) 4 ani