Metodologia desfășurării concursului de admitere

la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  în anul 2020

 

1. GENERALITĂȚI

1.1. Concursul de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se desfășoară în conformitate cu:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1004/2002 privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate în învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;
 • Hotărârile Guvernului nr. 681/2011 și 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG 681/2011;
 • Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul  universitar 2020-2021 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie); 
 • Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • OMENCS nr. 5.382/2016 privind funcţionarea şcolilor doctorale și Rectificarea privind cuprinsul anexei la OMENCS nr. 5.382/2016 din 28.12.2016 (prevederile legale ulterioare vor face parte integrantă din prezenta metodologie);
 • Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la  ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat,  precum și cele privind repartizarea cifrei de școlarizare în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021;
 • OMEN nr. 3062/2018 privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la  ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat;
 • OMEN nr. 5618/2019 privind modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul nr. 6102/2016;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018;
 • OMEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea  Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018;
 • OMEC nr. 4205/06.05.2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin OMENCS nr. 6102/2016;
 • Adresa MEC nr. 291/GP/08.05.2020 referitoare la cerințele de sănătate publică aplicabile procesului de admitere la studii a cetățenilor străini și a românilor de pretutindeni.
   

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este o universitate de educație și cercetare științifică – conform OMECTS nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor - căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) i-a conferit în anul 2019 calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituţionale, şi are în structura sa programe de studii universitare autorizate provizoriu și acreditate de ARACIS pentru care are dreptul să organizeze concurs de admitere.

1.2. Procesul didactic în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este organizat pe trei cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licență (învățământ cu frecvență, la distanță și cu frecvență redusă);
 • ciclul I și II oferite comasat într-un program unitar de studii universitare (învățământ cu frecvență);
 • ciclul II – studii universitare de masterat (învățământ cu frecvență);
 • ciclul III – studii universitare de doctorat (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă).

1.3. Admiterea la învățământul cu frecvență la ciclul de studii universitare de licență se organizează, de regulă, în două sesiuni: iulie și septembrie (în sesiunea septembrie se organizează concurs de admitere doar pentru facultățile care nu au ocupat toate locurile scoase la concurs în sesiunea din iulie). Pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă admiterea se organizează în septembrie. În cazul extensiunilor universitare, concursul de admitere se desfășoară, de regulă, în luna iulie/septembrie. În cazul în care, din motive temeinice, nu se poate organiza în luna septembrie, sesiunea se poate prelungi, cu aprobarea Consiliului de administrație.                                             

Pentru absolvenții învățământului superior medical de stat din România, cadre didactice ale Facultății de Medicină și Farmacie din Galați, care doresc să urmeze a II-a specializare, în regim cu taxă, la programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară și Farmacie, concursul de admitere se desfășoară în luna iulie.  

1.4. Pentru ciclul de studii universitare de licență admiterea se organizează pe domenii de licență (sau programe de studii, acolo unde este cazul), în care există programe de studii autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Pentru ciclul de studii universitare de masterat admiterea se organizează pe programe de studii, iar pentru doctorat, admiterea se organizează pe domenii de doctorat.

1.5.  Criteriile de admitere, domeniile de licență și probele de concurs pe facultăți sunt prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. Un candidat se poate înscrie la admitere la mai multe domenii oferite de una sau mai multe facultăți. Candidatul trebuie să se asigure, în cazul în care susține probe de concurs, că poate participa la probele de concurs pentru domeniile alese, ținând cont de planificarea acestora. Criteriile și condițiile de admitere pentru candidații care doresc să urmeze a II-a specializare în regim cu taxă, absolvenți ai învățământului superior medical de stat din România, cadre didactice ale Facultății de Medicină și Farmacie Galați, sunt prezentate în Anexa 1.1a.

1.6. Desfășurarea și coordonarea concursului de admitere în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați sunt organizate de către Comisia Centrală de Admitere, în subordinea căreia funcționează comisiile de admitere pe facultăți.

1.7. Criteriile și modul de desfășurare a probelor de concurs, ponderea mediei de bacalaureat în media finală de concurs, precum și alte criterii sunt prezentate în Anexele 1.1 și 1.2.

1.8. Numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat este stabilit prin Ordin al Ministerului Educației și Cercetării, iar numărul locurilor cu taxă este stabilit de către Consiliul de administraţie și aprobat de către Senatul universității. Numărul total de locuri scoase la concursul de admitere pentru un domeniu (buget+taxă) nu poate depăși cifra de școlarizare aprobată de ARACIS și publicată în Hotărâre de Guvern.

1.9. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

1.10. La concursul de admitere pentru ciclul de studii universitare de masterat se pot înscrie absolvenții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa 3, iar admiterea se desfășoară în luna septembrie.

1.11. Admiterea la studiile universitare de doctorat se desfășoară conform Metodologiei de desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat.

1.12. Învățământul la distanță și cel cu frecvență redusă se organizează numai în regim cu taxă.

1.13. Probele de concurs, acolo unde este cazul, pot fi susținute și în limbile minorităților naționale, în cazul în care acestea au fost studiate în liceu, în condițiile în care există solicitări exprese, formulate în acest sens de către candidații înscriși.

1.14. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulație internațională, admiterea se susține în limba de predare a programului de studii universitare.

1.15. Facultățile au obligația să restituie, în cel mai scurt timp, și necondiționat, fără perceperea altor taxe, actele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere.

 

2. CANDIDAȚII

2.1. Au dreptul să participe la concursul de admitere:

 • pentru studii universitare de licență, numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă;
 • pentru studii universitare de master, numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalentă;
 • pentru studii universitare de doctorat, numai absolvenții cu diplomă de master obținută în România sau echivalentă.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spa­țiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spa­țiului Economic European și ai Confederației Elvețiene pot candida la Facultatea de Medicină și Farmacie doar pe locurile cu taxă în regim CPV, conform condițiilor de admitere la studii prin concurs de evaluare a performanțelor școlare și a realizărilor personale prezentate în  Anexa 1.1b.

2.2. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii Uniunii Europene și din statele terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române, conform metodologiilor de școlarizare în România a acestora.

2.3. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida absolvenții cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată pentru a obține licența în cadrul ciclului I - studii universitare de licență. Admiterea se desfășoară conform criteriilor prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. Candidatul admis va fi înmatriculat numai pe locuri cu taxă, într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. Regulamentului Activității Universitare a Studenților), în conformitate cu planul de învățământ al programului de studii respectiv.

Absolvenții învățământului universitar de scurtă durată, admiși prin concurs de admitere și înmatriculați într-un an superior, pot participa, la sfârșitul anului universitar 2020-2021, la evaluarea care se face anual, în baza Legii nr. 224/2005, numai dacă mai au dreptul să studieze fără taxă de studii. Se calculează diferența dintre durata normală la ciclul de studii universitare de licență (acolo unde au fost admiși respectivii candidați) și numărul de ani cu finanțare de la buget de care a beneficiat deja absolventul de învățământ de scurtă durată. Dacă această diferență este pozitivă, atunci poate obține, în urma evaluării, un loc bugetat pentru anul universitar următor.

2.4. La admiterea în ciclul de studii universitare de licență pot candida studenții, absolvenții cu diplomă de absolvire a învățământului universitar de scurtă durată, precum și absolvenții cu diplomă de licență/inginer care au parcurs studiile universitare de lungă durată (conf. Legii nr. 84/1995), sau absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență (conf. Legii nr. 288/2004). Aceștia pot urma un domeniu de studii diferit de cel absolvit numai prin concurs de admitere, în conformitate cu criteriile prezentate în Anexele 1.1 și 1.2. Candidații admiși la a doua facultate/program de studii, care solicită echivalarea și înmatricularea într-un an superior anului I, vor fi înmatriculați într-un an de studii superior celui în care realizează numărul de credite, prin echivalare sau recunoaștere, pe baza sistemului de credite transferabile (conf. Regulamentului Activității Universitare a Studenților), în conformitate cu planul de învățământ al programului de studii respectiv.

Studenții admiși la al doilea domeniu/program de studii în învățământul superior de stat pot urma studiile simultan, astfel:

 1. dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim bugetat, cel de-al doilea domeniu/program de studii va fi în regim cu taxă;
 2. dacă primul domeniu/program de studii este urmat în regim cu taxă în învățământul de stat sau particular, cel de-al doilea domeniu/program de studii poate fi urmat în regim bugetat, dacă sunt satisfăcute cerințele admiterii, adică dacă au reușit să ocupe, prin concurs, un loc bugetat.

Absolvenții învățământului universitar de stat care au urmat prima facultate finanțată de la bugetul de stat pot fi admiși și pot urma un al doilea domeniu numai în regim cu taxă, după susținerea concursului de admitere.

2.5. Un candidat poate participa la admiterea în învățământul cu frecvență - studii universitare de licență și de masterat - la mai multe domenii de studii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, dar poate fi declarat admis pe locurile subvenționate de la bugetul de stat la un singur program de studii. El poate fi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.

2.6. Pot fi admiși în învățământul superior fără concurs de admitere la studii universitare de licență, în cadrul numărului de locuri disponibile, pentru locurile subvenționate de la bugetul de stat, olimpicii cu performanţe recunoscute la concursurile internaționale, precum și absolvenții de liceu care au obținut distincții la olimpiadele școlare, concursuri artistice sau sportive la nivel național sau internațional. Criteriile de admitere în învățământul superior pentru această categorie de candidați sunt prezentate în Anexa 2.

 

3. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

3.1. La concursul de admitere în învățământul universitar se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. 2.

3.2. Calendarul desfășurării concursului de admitere pentru studii universitare de licență la învățământul cu frecvență este prezentat Anexa 4.1, cu excepția Facultății de  Medicină și Farmacie a cărui calendar este prezentat în Anexa 4.2.
        Pentru studii universitare de licență la învățământul la distanță și cu frecvență redusă calendarul este prezentat în Anexa 4.3, iar pentru studiile universitare de masterat în Anexa 4.4.

3.3. Înscrierile se fac în locații special amenajate, precum și online pe platforma de admitere, informațiile fiind aduse din timp la cunoștința celor interesați prin intermediul avizierelor facultăților, ale universității, precum și al paginii web www.admitere.ugal.ro. Zilele de desfășurare a concursului și programul probelor de concurs vor fi afișate la avizierele facultăților, ale universității, precum și pe pagina web www.admitere.ugal.ro. Totodată, pe pagina web www.admitere.ugal.ro, se va afișa numărul candidaților înscriși zilnic pe toată durata efectuării înscrierilor, pentru fiecare facultate și program de studii.

3.4.  Înscrierea candidaților se va organiza de către facultăți. Candidații vor depune câte un dosar de înscriere la fiecare facultate la care doresc să se înscrie, indiferent de numărul programelor de studii pentru care optează.

Dosarul de înscriere va fi unul de tip plic și conține următoarele acte:

 • cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • diploma de bacalaureat (în original), diploma echivalentă acesteia sau adeverința tip de promovare a examenului de bacalaureat (în original) pentru absolvenții de liceu din promoția 2020, în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.
  În cazul în care un candidat este înscris pentru admitere și la o altă universitate, în locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia diplomei, împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs de la prima universitate;
 • foaia matricolă,  în original sau în copie;
 • adeverință medicală tip, eliberată de cabinetele medicale școlare sau de către medicul de familie, din care să rezulte că posesorul adeverinței este apt din punct de vedere medical pentru domeniul la care candidează; 
  • Pentru candidații care optează pentru domeniile de licență Educație fizică și sport, Științe ale educației și Kinetoterapie, adeverința medicală va fi vizată în ziua probelor de către reprezentanți ai Cabinetului medical studențesc. În acest sens, candidații trebuie să prezinte adeverințele în original, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări.
  • Candidații care optează pentru domeniile Teatru și artele spectacolului și Muzică vor depune la dosar adeverința medicală pentru demonstrarea stării de sănătate specifice domeniului și declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos pentru a urma domeniul la care candidează.
  • Candidații care optează pentru domeniul Sănătate trebuie să depună la dosar o adeverință medicală prin care să se demonstreze că sunt apți pentru a urma profilul medical, analiza de sânge (VDRL) și copie după dovada de vaccinări. Totodată, se va depune și o declarație pe propria răspundere de confirmare a stării de clinic sănătos.
  Comisia Centrală de Admitere are dreptul, prin sondaj, să verifice adeverințele medicale care atestă starea sănătății candidatului, precum şi, în condiţii excepţionale, să solicite opinia unui medic specialist.
 • trei fotografii tip buletin;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere de la facultatea respectivă, sau actul care îi permite posesorului să fie scutit de plata acestei taxe; taxa de înscriere este de 150 de lei pentru fiecare facultate;
 • certificatul de naștere, în copie;
 • cartea de identitate, în copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie;
 • diploma de absolvire în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții învățământului universitar de scurtă durată care doresc să urmeze un program de studii înrudit sau un alt program de studii și se înscriu la concursul de admitere;
 • diploma de licență/inginer în original și foaia matricolă (în copie) pentru absolvenții studiilor universitare (cf. Legii 288/2004) și pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată (cf. Legii 84/1995) care doresc să mai urmeze o altă facultate și se înscriu la concursul de admitere;
 • adeverința de student, eliberată de către secretariatul facultății, pentru candidații studenți care doresc să urmeze concomitent două programe de studii/facultăți și se înscriu la concursul de admitere. Studenții înmatriculați la un program de studii al unei facultăți vor solicita secretariatului (care eliberează adeverința) câte o copie a diplomei de bacalaureat și a foii matricole, ambele certificate „conform cu originalul”.

Toate copiile necesare pentru dosarul de înscriere la admitere se certifică drept „conform cu originalul” de către persoana desemnată din cadrul comisiei de admitere, care are atribuții în acest sens.

Candidații care se înscriu la domeniul Teologie trebuie să prezinte certificatul de botez și acordul scris al Arhiepiscopiei sau al Episcopiei de care aparțin. În plus, candidații proveniți din alte eparhii trebuie să solicite și să depună la dosar și avizul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

 • declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19 în ultimele 14 zile;
 • adeverința medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS-COV 2, în limba română;
 • rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID-19, efectuat înainte cu 3-4 zile de examen.

Condițiile speciale de înscriere pentru candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine, pentru candidații aparținând etniei romilor și pentru candidații proveniți din licee situate în mediul rural se regăsesc în Anexa 5.

Candidații care doresc să urmeze anul pregătitor de învățare a limbii române se vor înscrie pe locurile destinate acestora, conform precizărilor din Anexa 6.

3.5. Candidații care optează pentru înscrierea online trebuie să încarce în platforma de admitere documentele scanate ale dosarului de înscriere prevăzut la punctul 3.4., conform instrucțiunilor prevăzute în ghidul de înscriere online disponibil pe pagina web www.admitere.ugal.ro.

3.6. Candidații studenți pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două programe de studii. La înscrierea la concurs, acești candidați trebuie să prezinte o adeverință de student eliberată de facultatea unde studiază, în care se precizează anul de studiu în care studentul este înscris, programul de studii și forma de finanțare.
        Candidații care au mai beneficiat de un loc bugetat și au renunțat la studii participă la concursul de admitere numai pe locuri cu taxă. Înmatricularea lor se va face numai pe locuri cu taxă.

3.7. În cererea de înscriere, candidatul menționează opțiunile pentru domeniile de licență din facultate, în ordinea preferinţelor sale.

3.8. Informațiile necesare pentru calculul mediilor care intervin în criteriile de concurs sunt extrase din diploma de bacalaureat și din foaia matricolă.

3.9. Absolvenții cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat, cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat, nu pot fi înscriși decât cu acordul Comisiei Centrale de Admitere, care, după caz, stabilește o medie echivalentă celei de bacalaureat, necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.

3.10. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din sistemul de plasament familial, copiii eroilor-martiri ai revoluției din decembrie 1989, candidații care au fost răniți în revoluție, cadrele didactice în funcțiune și copiii cadrelor didactice din instituțiile aparținând Ministerului Educației și Cercetării.  De asemenea, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, precum și copiii orfani de unul sau de ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.
          Scutirea la plata taxei de înscriere pentru admiterea la studii universitare de licență și masterat se acordă pentru un singur dosar de concurs și pentru candidații cu vârsta de până la 26 ani.

3.11. Candidații la admiterea din 2020, ai căror părinți sunt absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, beneficiază de o reducere de 50 de lei la plata taxei de înscriere. Aceștia prezintă, la înscriere, o copie după diploma de absolvire a părintelui.

3.12. Candidații la admiterea din 2020, absolvenți ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care se înscriu la al doilea program de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pentru primul an de studii și în limita a maximum 10% din numărul candidaților admiși pe facultate.

3.13. Candidații la admiterea din 2020, premianți ai concursurilor tehnice pentru elevi, organizate de departamentele facultăților din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și care sunt incluse în CAERI și CAEN ale Ministerului Educației și Cercetării, vor fi admiși fără concurs de admitere și vor beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere la unul dintre programele de studii gestionate de departamentul care a organizat concursul tehnic respectiv, în funcție de opțiunea candidaților.

3.14. Candidații cu dizabilități pot solicita, la înscriere, ca examenul,  grila de corectură sau desfășurarea probelor de concurs să fie adaptate în funcție de dizabilitatea fiecăruia. Comisia Centrală de Admitere analizează fiecare cerere și propune o comisie de specialitate care să răspundă cererilor candidaților. Comisiile vor asigura condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a unei adeverințe medicale eliberate de o comisie medicală.

3.15. Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate, în condițiile legii. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați asigură, pentru această categorie de studenți, servicii gratuite de orientare și consiliere educațională și profesională.

 

4. STABILIREA SUBIECTELOR DE CONCURS

4.1. Subiectele de concurs, pentru facultățile care susțin probe, vor fi stabilite în concordanță cu manualele după care au studiat absolvenții de liceu din promoția 2020 și cu programa pentru examenul de bacalaureat din anul 2020.

4.2. Subiectele vor fi stabilite în ziua concursului, de către Comisia Centrală de Admitere.

4.3. Stabilirea, verificarea, multiplicarea și sigilarea în plicuri a subiectelor de concurs pentru fiecare sală de concurs se face în condiții de deplină securitate, la sediul central al Universității, de către Comisia Centrală de Admitere.

 

5. DESFĂȘURAREA PROBELOR DE CONCURS

5.1. Candidații sunt informați cu privire la denumirea probei de concurs, ora de începere şi durata de desfășurare a acesteia, precum şi cu privire la repartizarea pe săli, atât în momentul primirii legitimației de concurs,  cât și prin afișarea acestor informaţii pe pagina web a instituţiei.

5.2. Probele de concurs scrise constau fie în teste de tip grilă, fie în lucrări de tip teză, conform Anexelor 1.1 și 1.2 ale prezentei Metodologii.

5.3. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba respectivă. Absența de la o probă de concurs duce la eliminarea candidatului din concursul de admitere.

5.4. Pentru probele de aptitudini, ora aproximativă de intrare în examinare a fiecărui candidat este comunicată oficial cu cel puțin 24 de ore înainte.

5.5. Este strict interzisă introducerea oricărui semn distinctiv pe lucrările scrise. Prezența oricărui semn care nu are legătură cu rezolvarea subiectelor de examen este considerată a fi destinată unor scopuri străine concursului de admitere și atrage anularea lucrării.

5.6. În sala de concurs, candidații se pot legitima cu unul dintre următoarele documente: buletinul, cartea de identitate, adeverința de identitate eliberată de Poliție sau pașaportul, toate aflate în perioada de valabilitate. Acestora li se adaugă legitimația de concurs. Lipsa documentului de identitate sau a legitimaţiei de concurs duce la excluderea din sală a candidatului şi, în consecinţă, la eliminarea din concursul de admitere. În timpul desfăşurării concursului de admitere, utilizarea calculatoarelor sau a altor aparate electronice audio-vizuale este strict interzisă. Candidații surprinși că fac uz de asemenea aparate sunt eliminați din concurs.

5.7. Accesul candidaților în sala de concurs se face cu o oră înainte de momentul începerii concursului (al deschiderii plicurilor cu subiecte). La intrarea în sala de examen, candidații vor fi triați epidemiologic (termometrizare), vor purta mască de protecție și vor păstra distanța de 1,5 m.

5.8. Candidații nu pot părăsi sala de concurs decât după cel puțin o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte.

5.9. Părăsirea sălii de concurs în cursul intervalului de cel puţin o oră de la deschiderea plicurilor cu subiecte, menţionat mai sus, nu este admisă. Dacă, în condiții cu totul excepționale, părăsirea este necesară, ea nu se poate face decât definitiv, cu predarea lucrării pe bază de semnătură.

5.10. Candidații care nu respectă prezenta Metodologie sunt eliminați din concurs.

5.11. Candidații români de pretutindeni, absolvenți ai liceelor din România și din țările de origine, candidații aparținând etniei romilor și candidații proveniți din licee situate în mediul rural susțin concurs de admitere pe locurile rezervate acestora, conform precizărilor din Anexa 5.

 

6. CORECTAREA, STABILIREA ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR

6.1. În cazul în care proba de concurs este de tip grilă, corectarea se face la încheierea timpului destinat pentru elaborarea lucrării, în sala de concurs, în prezenta candidaților, prin aplicarea documentului folia grilă de evaluare/corectare primit de la Comisia Centrală de Admitere. După corectare, fiecărui candidat îi este comunicat numărul de răspunsuri corecte, iar candidatul semnează în catalogul de sală, la rubrica semnătură certificare. Semnarea în catalogul de sală certifică aplicarea corectă a grilei de evaluare/corectare. Eventualele sesizări privind baremurile de corectare pot fi adresate doar Comisiei Centrale de Admitere, sub forma unei contestații înregistrate la registratura universității. 

6.2. În cazul în care proba de concurs este una scrisă, de tip teză, corectarea se va face ulterior susținerii probei, de către doi corectori, și se notează cu note de la 1 la 10. La corectare nu se admit diferențe mai mari de un punct între notele acordate de către cei doi corectori. În cazul existenței unor asemenea diferențe, Comisia Centrală de Admitere va transmite lucrarea unui al treilea corector, care va stabili nota finală.

6.3. Pe baza rezultatelor obținute la probele de concurs și a rezultatelor obținute la bacalaureat, fiecărui candidat i se va calcula o medie generală de concurs, ținând-se cont de criteriile de admitere pentru domeniul respectiv (vezi Anexele 1.1 și 1.2).

6.4. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu, pentru fiecare formă de finanțare a studiilor (buget sau taxă).

6.5. Un candidat obține o medie generală de concurs pentru fiecare domeniu/facultate la care s-a înscris.

6.6. Media generală minimă de admitere  pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci). Media minimă de promovare a unei probe de concurs nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

6.7. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

6.8. Media minimă pe care trebuie să o obțină un candidat pentru a fi declarat admis la studii universitare de doctorat este 7,00 (șapte).

6.9. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

6.10. Ierarhizarea candidaților se face în funcție de media generală de admitere și în ordinea opțiunilor precizate de candidat în fișa de înscriere.

6.11. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală, pe ultimul loc repartizat, la concursul de admitere pentru studii universitare de licență, departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii:

 • nota la test/teză;
 • media de la bacalaureat;
 • media anuală din ultimul an de studii liceale;
 • nota de la bacalaureat la disciplina pentru care a susținut probă de concurs sau nota de la limba română, dacă nu a susținut probă la această disciplină la examenul de bacalaureat.

6.12. În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală, pe ultimul loc repartizat, la concursul de admitere pentru studii universitare de master, departajarea se face, în ordine, după următoarele criterii:

 • media aritmetică/nota examenului de licență/diplomă;
 • media anuală din ultimul an de studii de licență.

6.13. Concursul de admitere pentru studii universitare de licență se desfășoară, de regulă, în două sesiuni:

 • Sesiunea I:  admiterea din luna iulie;
 • Sesiunea a II-a:  admiterea din luna septembrie.

În mod excepțional, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați poate organiza și o a treia sesiune de admitere, care va cuprinde și etapa de redistribuire între domenii a locurilor rămase neocupate în precedentele sesiuni de admitere. Redistribuirea va avea în vedere doar criterii care vizează interesele instituționale ale universității și cererea exprimată de către candidați în cele două sesiuni de admitere precedente.

Sesiunea I

Admiterea din luna iulie se desfășoară în două etape. Etapa I pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie, se derulează în perioada 8 - 28 iulie 2020 și constă în înscrierea candidaților, desfășurarea probelor eliminatorii și a probelor de concurs, afișarea rezultatelor și depunerea diplomelor de bacalaureat în original.

La Facultatea de Medicină și Farmacie Etapa I se desfășoară în perioada 8 – 31 iulie 2020 și Etapa a II-a în perioada 31 iulie – 2 august 2020, conform calendarului din Anexa 4.2.

La Facultățile de Arte, Istorie, Filosofie și Teologie, Educație Fizică și Sport, în conformitate cu Anexa 1.1.-Criteriile pentru examenul de admitere în învățământul superior în anul 2020, la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, Etapa I se desfășoară în două faze. În Faza I se derulează înscrierea și probele eliminatorii, iar în Faza a II-a probele de concurs.

La toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie, candidații admiși trebuie să depună diploma de bacalaureat în original, până la data de 28 iulie, ora ora 12:00, confirmând, astfel, că doresc să ocupe locul obținut prin concurs și să aibă calitatea de student al universității începând cu 1 octombrie 2020.

Pentru Facultatea de Medicină și Farmacie data limită de depunere a diplomei de bacalaureat în original, pentru confirmarea locului, este 31 iulie, ora 10:00.

În Etapa a II-a, pe data de 28 iulie, la ora 16:00, la toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie, se afișează o nouă listă, din care candidații admiși în Etapa I, care nu au depus diploma de bacalaureat în original, vor fi eliminați din concurs și înlocuiți cu alți candidați ce îndeplinesc criteriile de admitere și care, inițial, au fost declarați respinși. În felul acesta, unii candidați inițial admiși la taxă vor putea ocupa locuri bugetate. Noii candidați admiși (respinși în Etapa I) trebuie să depună diploma de bacalaureat în original până pe 31 iulie, ora 10:00.

La Facultatea de Medicină și Farmacie, pe data de 31 iulie, la ora 16:00, se afișează o nouă listă, din care candidații admiși în Etapa I, care nu au depus diploma de bacalaureat în original, vor fi eliminați din concurs și înlocuiți cu alți candidați ce îndeplinesc criteriile de admitere și care, inițial, au fost declarați respinși. În felul acesta, unii candidați inițial admiși la taxă vor putea ocupa locuri bugetate. Noii candidați admiși (respinși în Etapa I) trebuie să depună diploma de bacalaureat în original până pe 02 august, ora 10:00.

Pe data de 31 iulie 2020, ora 16:00, se afișează listele finale la toate facultățile, cu excepția Facultății de Medicină și Farmacie.

La Facultatea de Medicină și Farmacie, listele finale se afișează pe 02 august, ora 16:00.

Dacă până pe data de 31 august 2020, candidații admiși își retrag dosarul de la un program de studii, Comisia Centrală de Admitere își rezervă dreptul de a declara admiși noi candidați (inițial respinși în sesiunea din iulie), în ordinea mediei de concurs, ce vor fi informaţi prin afișare și contactare telefonică.

Sesiunea a II-a

Locurile rămase neocupate după prima sesiune se scot la concurs pentru sesiunea din luna septembrie. Locurile rămase neocupate după Sesiunea a II-a de admitere se redistribuie, pe universitate, de către Consiliul de administrație.

După finalizarea admiterii din sesiunea septembrie, în cazul în care nu se poate constitui formație de studiu la domeniul/programul de studii la care un candidat a fost declarat admis, acesta consimte să fie redistribuit, în funcție de opțiunea sa, la un alt domeniu/program de studii la care s-a constituit formație de studiu și la care este loc disponibil. 

Sesiunea a III-a

În cazul redistribuirii locurilor rămase vacante după desfășurarea sesiunii, acolo unde este cazul, se afișează lista cumulată a candidaților admiși pe domenii de studii (buget+taxă), în cele două sesiuni de admitere, în ordinea mediilor. Redistribuirea va avea în vedere doar criterii care vizează interesele instituționale ale universității și cererea exprimată de candidați în cele două sesiuni de admitere precedente.

Repartizarea candidaților care au solicitat admiterea la un anumit domeniu pe un loc bugetat redistribuit se face în ordinea mediilor generale de concurs din lista cumulată, corespunzătoare domeniului respectiv.

 

7. PRIMIREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR

7.1. Contestațiile cu privire la rezultatele probelor scrise se depun numai în formă scrisă la Comisia Centrală de Admitere, în maximum 24 de ore de la ora afișării. Ora limită de depunere a contestațiilor este precizată de către Comisia Centrală de Admitere în mod expres, la afișarea rezultatelor. Rezultatul analizei contestațiilor de către Comisia de contestații pe Universitate se comunică în scris, la avizierul Comisiei Centrale de Admitere și pe pagina web a universității, în cel mult 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

7.2. Lucrările a căror notare a fost contestată de candidați sunt recorectate de către Comisia de contestații pe Universitate, numită prin decizia rectorului. În cazul probelor scrise de tip grilă, candidatul poate contesta punctajul calculat în urma corectării/corectitudinea întocmirii grilei de evaluare a răspunsurilor în maxim 24 de ore de la ora finalizării probei. După acest termen, candidatul pierde dreptul de a contesta punctajul primit în cadrul probei scrise de tip grilă, eventual putând contesta doar aspecte privind corectitudinea întocmirii clasamentului concursului, conform termenelor stabilite la punctul 7.1.

7.3. Candidatul căruia i s-a admis contestația este declarat admis dacă obține media generală mai mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care obține o medie egală cu a ultimului candidat admis inițial se aplică criteriile de departajare stabilite de prezenta Metodologie.

La probele practice și orale nu se admit contestații, indiferent de etapa în care au fost susținute.

7.4. După afișarea răspunsului la contestații, rezultatul concursului de admitere, cu eventuale modificări, este definitiv.

7.5. La domeniile în care concursul se organizează în două etape, având probe eliminatorii, contestațiile la probele scrise din cadrul primei etape se depun și se rezolvă înainte de începerea probelor pentru etapa a doua. Termenele de depunere și rezolvare a contestațiilor vor fi afișate de către Comisia de Admitere pe Facultate.

7.6. Decizia comisiei de contestații este definitivă.

 

8. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Prin decizia rectorului sunt numite Comisiile de Admitere de la nivelul facultăților, Comisia Centrală de Admitere și Comisia de rezolvare a contestațiilor.

8.2. Prin decizia rectorului sunt numite comisiile formate din cadre didactice de specialitate ce vor elabora subiectele pentru probele de concurs. Comisiile de întocmire a subiectelor pentru  probele practice și orale sunt stabilite prin tragere la sorți, în preziua desfășurării probei.

8.3. În cazul ivirii unor situații de excepție de la reglementările prezentate în Metodologie, acestea trebuie aduse la cunoștința Comisiei Centrale de Admitere, singura învestită cu putere de decizie finală.

8.4. Candidații declarați admiși la concursul de admitere dobândesc calitatea de student prin decizia rectorului, după semnarea Contractului de studii și plata taxei de înmatriculare/taxei de studii.

8.5. Prezenta Metodologie se referă, în principal, la concursul de admitere pentru studii universitare de licență și studii universitare de masterat. Precizări suplimentare pentru admiterea la studiile universitare de doctorat sunt prevăzute în Metodologia de desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat.

 

Prezenta metodologie a fost aprobată prin HCA nr. 16/17.03.2020 și HS nr. 71/27.03.2020 și modificată prin HCA nr. 43/22.05.2020 și HS nr. 89/27.05.2020.